spv_skg: to bu jeniar, mhn dibantu match rrn DG01569 ke spk 208-IA08871..sdh ok dari bpk bahtiar spv bone. tks
adm_skg: To ibu jeniar mohon dimatchkan rrn DE00970 ke spk 208-IA08867. tq
adm_skg: to ibu jeniar mohon ditukar rrn DG01631 mnjd buffer blkmb, DK06150 ke spk 208-IA08869 sdh ok dg pak azwar adh blkmb. tq
adm_upc: Bu Ana mohon dimatchkan rrn CA00305 ke spk 220-IA00713. Tks
adm_kdr: Pak Iqbal/Bu Jeniar, tlg dimatchkan rrn CR01665 ke spk 205-IA17797, lgsg dispb/j.trims
adm_kdr: Pak Iqbal/Bu Jeniar, tlg dimatchkan rrn CR01665 ke spk 205-IA17797, lgsg dispb/j.trims
adm_kdr: Pak Iqbal/Bu Jeniar, tlg dimatchkan rrn CR01665 ke spk 205-IA17797, lgsg dispb/j tQ
adm_kdr: Pak Iqbal/Bu Jeniar, tlg dimatchkan rrn CR01665 ke spk 205-IA17797, lgsg dispb/j tQ
hedarti: cabcash.skg accms (beta 9) [25-04-2015|12:30:14]
hedarti: cabcash.skg accms (beta 9) [25-04-2015|12:30:14]